Akhlak Mulia

Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunnah, Menghindari Bid’ah

Home > Uncategorized > Siapakah yang Berhak Mendapat Harta Waris Waris Islam

Siapakah yang Berhak Mendapat Harta Waris Waris Islam

(ditulis oleh: Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi)
 
Dalam sistem waris Islam, tak semua orang bisa mendapatkan harta waris. Demikianlah ketentuan Allah SWT yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Dengan segala hikmah & keilmuan-Nya yang luas, Dia l memilih orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris tersebut.

Tak hanya dari kalangan lelaki yang dipilih-Nya, dari kalangan perempuan sekalipun ada juga yang dipilih-Nya. Dari kalangan lelaki berjumlah 15 orang, sedangkan dari kalangan perempuan berjumlah 11 orang.
Dalam istilah ilmu al-faraidh, seorang lelaki yang berhak mendapatkan harta waris disebut warits (وَارِثٌ), & jika berjumlah banyak disebut waritsuun (وَارِثُون) atau waratsah (وَرَثَةٌ). Sedangkan seorang perempuan yang berhak mendapatkan harta waris disebut waritsah (وَارِثَةٌ), & jika berjumlah banyak disebut waritsaat (وَارِثَاتٌ). Semua itu dlm bahasa Indonesia biasa disebut dgn ahli waris atau pewaris.
Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dari kalangan laki-laki adalah:
1. Anak lelaki
2. Cucu lelaki dari anak lelaki, & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
3. Bapak
4. Kakek (dari pihak bapak) & ke atasnya dari jalur lelaki
5. Suami
6. Saudara lelaki sekandung
7. Saudara lelaki sebapak
8. Saudara lelaki seibu
9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung (keponakan), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
10. Anak lelaki dari saudara lelaki sebapak (keponakan), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
11. Paman (saudara bapak sekandung)
12. Paman (saudara bapak sebapak)
13. Anak lelaki dari paman/saudara bapak sekandung (sepupu), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
14. Anak lelaki dari paman/saudara bapak sebapak (sepupu), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
15. Seorang lelaki yang membebaskan budak (mu’tiq), & ashabah-nya dari jenis ‘ashabah bin-nafsi.
Jika diandaikan semuanya terkumpul dlm satu masalah waris, maka yang berhak mendapatkan harta waris dari mereka adalah anak lelaki, bapak, & suami. (Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 65-67 & Al-Khulashah Fi Ilmil Faraidh hal. 62-63)
Sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dari kalangan perempuan adalah:
1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Cucu perempuan dari anak lelaki, & seterusnya dari keturunan perempuan yang melalui jalur lelaki
4. Nenek dari pihak ibu, & ke atasnya dari jenis perempuan
5. Nenek dari pihak bapak
6. Ibunya kakek dari pihak bapak (buyut perempuan)
7. Saudara perempuan sekandung
8. Saudara perempuan sebapak
9. Saudara perempuan seibu
10. Istri, walaupun lebih dari satu
11. Seorang perempuan yang membebaskan budak (mu’tiqah).
Jika diandaikan semuanya terkumpul dlm satu masalah waris, maka yang berhak mendapatkan harta waris dari mereka adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, istri, & saudara perempuan sekandung. Adapun jika diandaikan semua ahli waris tersebut baik dari kalangan lelaki maupun perempuan terkumpul dlm satu masalah waris, maka yang berhak mendapatkan harta waris adalah bapak, anak lelaki, suami atau istri, ibu, & anak perempuan. (Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 68 & Al-Khulashah Fi Ilmil Faraidh, hal. 62-63)
Bagaimanakah cara perwarisan dari masing-masing ahli waris tersebut? Cara perwarisannya terbagi menjadi empat macam:
Pertama: Mereka yang mewarisi dgn cara fardh saja. Jumlahnya ada tujuh orang;
1) Ibu
2) Anak lelaki ibu mayit (saudara  lelaki seibu)
3) Anak perempuan ibu (saudara perempuan seibu)
4) Suami
5) Istri
6) Nenek dari pihak ibu
7) Nenek dari pihak bapak.
Kedua: Mereka yang mewarisi dgn cara ta’shib saja. Jumlahnya ada duabelas orang;
1) Anak lelaki
2) Cucu lelaki dari anak lelaki, & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
3) Saudara lelaki sekandung
4) Saudara lelaki sebapak
5) Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung (keponakan), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
6) Anak lelaki dari saudara lelaki sebapak (keponakan), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
7) Paman (saudara bapak sekandung) & ke atasnya
8 ) Paman (saudara bapak sebapak) & ke atasnya
9) Anak lelaki dari paman/saudara bapak sekandung (sepupu), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
10) Anak lelaki paman/saudara bapak sebapak (sepupu), & seterusnya dari keturunannya yang lelaki
11) Seorang lelaki yang membebaskan budak (mu’tiq)
12) Seorang perempuan yang membebaskan budak (mu’tiqah).
Ketiga: Mereka yang terkadang mewarisi dgn cara fardh, terkadang pula dgn cara ta’shib, & terkadang menggabungkan antara keduanya (cara fardh & cara ta’shib). Jumlahnya ada dua: 1) Bapak, &  2) Kakek.
Keempat: Mereka yang terkadang mewarisi dgn cara fardh & terkadang pula dgn cara ta’shib, namun tak bisa menggabungkan antara cara fardh & cara ta’shib selama-lamanya. Jumlahnya ada empat;
1) Anak perempuan, baik satu orang ataupun lebih
2) Cucu perempuan dari anak lelaki, walaupun saudara lelaki yang menjadikannya mewarisi dgn cara ta’shib (mu‘ashshib) secara tingkatan di bawahnya (seperti; cicit/anak lelakinya cucu lelaki dari anak lelaki, pen.), baik jumlahnya satu orang atau lebih
3) Saudara perempuan sekandung, baik jumlahnya satu orang atau lebih
4) Saudara perempuan sebapak, baik jumlahnya satu orang atau lebih.
(Lihat Al-Fawaidul Jaliyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz t, hal. 13, program Al-Maktabah Asy-Syamilah II)
Mengkaji Beberapa Ayat & Hadits Seputar Waris
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t berkata: “Ayat-ayat waris yang Allah SWT sebutkan secara gamblang dlm Al-Qur’an ada tiga:
- Ayat pertama, tentang jatah waris ushul (orangtua si mayit & yang di atasnya) & furu’ (keturunan/anak cucu si mayit).
- Ayat kedua, tentang jatah waris suami, istri, & anak-anak ibu (saudara seibu dari si mayit).
- Ayat ketiga, tentang jatah waris saudara-saudara si mayit selain dari pihak ibunya (saudara sekandung & saudara sebapak).
Ayat pertama adalah firman Allah l:
“Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian…” (An-Nisa’: 11)1
Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa ahli waris dari furu’ (keturunan/anak cucu si mayit) ada tiga macam;
1. Lelaki semua: Allah SWT tak menentukan jatah waris tertentu bagi mereka. Bentuk perwarisan mereka, dgn cara ta’shib yaitu mendapatkan apa yang tersisa dari harta waris, setelah dibagikan kepada ashhabul furudh.2 Ahli waris yang mewarisi dgn cara ta’shib ini disebut dgn ‘ashabah. Jika berjumlah satu orang, maka semua yang tersisa setelah pembagian terhadap ashhabul furudh menjadi miliknya. Jika berjumlah lebih dari satu orang (dua orang ke atas), maka apa yang tersisa dari pembagian tersebut dibagi sama rata sesama mereka.
2. Perempuan semua: Jika berjumlah satu orang, maka jatahnya adalah ½ (setengah) dari harta waris. Jika berjumlah lebih dari satu orang (dua orang ke atas), maka jatah warisnya adalah 2/3 (dua pertiga) dgn dibagi sama rata sesama mereka.
3. Terdiri dari lelaki & perempuan: Allah SWT tak menentukan jatah waris tertentu bagi mereka. Sehingga mereka mewarisi dgn cara ta’shib. Adapun cara pembagian harta waris tersebut di antara mereka, maka dgn sistem jatah lelaki dua kali lipat dari jatah perempuan.
Adapun ushul (orangtua si mayit & yang di atasnya), mempunyai dua keadaan:
1. Si mayit mempunyai beberapa anak, baik lelaki maupun perempuan:
- Jika si mayit mempunyai sejumlah anak lelaki atau lelaki & perempuan, maka orangtua si mayit baik bapak maupun ibu mendapatkan 1/6 (seperenam) dari harta waris, sedangkan sisanya utk anak-anak si mayit (sebagai ‘ashabah). ‘Ashabah dari jenis furu’ lebih kuat kedudukannya dari ‘ashabah jenis ushul, karena furu’ merupakan bagian dari si mayit.
- Jika anak-anak si mayit tersebut dari kalangan perempuan saja, maka mereka mengambil jatah yang telah ditentukan Allah SWT utk mereka yaitu 2/3 (duapertiga), & jika tersisa maka utk bapak si mayit, karena dia yang paling berhak mendapatkannya dari kalangan lelaki (‘ashabah). Jika bersama anak-anak perempuan & bapak tersebut ada ibu si mayit, maka tak terbayangkan si bapak bisa mendapatkan sisa dari harta waris tersebut.3
2. Si mayit tak mempunyai anak. Dalam kondisi semacam ini kedua orangtua si mayit mewarisi hartanya. Sang ibu mendapat 1/3 (sepertiga), sedangkan bapak mendapatkan sisanya (‘ashabah). Kecuali jika si mayit mempunyai dua orang saudara atau lebih, maka sang ibu mendapat 1/6 (seperenam) & sisanya utk bapak. Kemudian jika mencermati firman Allah l:
“Dan ia diwarisi oleh kedua orangtuanya (saja)…”
Maka amat memungkinkan bagi selain kedua orangtua utk mewarisi harta si mayit, sebagaimana dlm kasus yang dikenal dgn ‘Umariyyatani’, yaitu;
1) Si mayit tidaklah meninggalkan ahli waris kecuali suami, ibu, & bapak.
2) Si mayit tidaklah meninggalkan ahli waris kecuali istri, ibu, & bapak.
Dalam kondisi semacam ini suami maupun istri mengambil jatahnya terlebih dahulu (suami ½, sedangkan istri ¼), kemudian ibu mendapat 1/3 dari harta yang tersisa, sedangkan bapak mendapatkan sisanya. Karena Allah SWT telah menentukan jatah bapak dua kali lipat dari jatah ibu di saat yang mewarisi hanya mereka berdua saja, maka seperti itu pulalah manakala mereka berdua mewarisi bersama salah seorang ahli waris lainnya (sebagaimana kasus di atas). Wallahu a’lam.
Ayat kedua adalah firman Allah l:
“Dan bagi kalian (para suami) setengah (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian……..” (An-Nisa’: 12)4
Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa suami mempunyai dua keadaan:
1. Istrinya yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak baik lelaki maupun perempuan. Dalam kondisi semacam ini, suami mendapatkan ¼ (seperempat) dari harta waris.
2. Istrinya yang meninggal dunia tersebut tak mempunyai anak. Dalam kondisi semacam ini, suami mendapatkan ½ (setengah) dari harta waris.
Dalam ayat ini pula Allah SWT menjelaskan bahwa istri juga mempunyai dua keadaan:
1. Suaminya yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak, baik lelaki maupun perempuan. Dalam kondisi semacam ini, istri mendapatkan 1/8 (seperdelapan).
2. Suaminya yang meninggal dunia tersebut tak mempunyai anak. Dalam kondisi semacam ini, istri mendapatkan ¼ (seperempat).
Adapun anak-anak ibu (saudara seibu dari si mayit), maka Allah SWT menjelaskan bahwa mereka bisa mewarisi dlm kasus kalalah.5 Jika jumlahnya satu orang maka jatah warisnya adalah 1/6 (seperenam), & jika dua orang atau lebih maka mereka bersekutu dlm 1/3 (sepertiga). Tidak ada perbedaan jatah antara lelaki & perempuan di antara mereka (dibagi sama rata). Karena –wallahu a’lam– keterkaitan mereka dgn si mayit sebatas dari jalur ibu (perempuan) saja tanpa ada jalur dari bapak yang dapat menjadikan lelaki lebih banyak jatahnya dari perempuan.
Ayat ketiga adalah firman Allah l:
“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah…’.” (An-Nisa’: 176)6
Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan jatah waris saudara-saudara si mayit selain dari jalur ibunya, dlm hal ini adalah saudara si mayit sekandung, & juga saudara sebapak. Mereka terbagi menjadi tiga:
1. Lelaki semua: Mereka mewarisi bersama-sama (tanpa ada jatah tertentu) & dibagi sama rata sesama mereka.
2. Perempuan semua: Mereka mewarisi dgn jatah tertentu; jika satu orang maka mewarisi ½ (setengah) & jika dua orang atau lebih maka mewarisi 2/3 (duapertiga) yang dibagi sama rata sesama mereka.
3. Lelaki & perempuan: Mereka mewarisi bersama-sama (tanpa ada jatah tertentu) & dibagi dgn sistem jatah lelaki dua kali lipat dari jatah perempuan.
Adapun sabda Rasulullah SAW:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
“Berikanlah bagian/jatah pembagian waris yang Allah tentukan (1/2, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 2/3) kepada para pemiliknya, & apa yang tersisa maka utk ahli waris lelaki yang paling kuat (berhak).”  (HR. Al-Bukhari, no. 6733, dari sahabat Abdullah bin Abbas c)
Maka dapat diambil darinya jatah waris selain ushul (orangtua & yang di atasnya), furu’ (keturunan/anak cucu si mayit), & saudara-saudara si mayit. Tidaklah mewarisi dari mereka kecuali yang lelaki & mewarisinya pun tanpa ada jatah tertentu (dengan cara ta’shib). Jika mereka terdiri dari beberapa jenis ahli waris, maka didahulukan yang lebih kuat/berhak, seperti: paman lebih didahulukan daripada anak paman tersebut, & yang sekandung lebih didahulukan daripada yang sebapak saja.
Sedangkan firman Allah l:
“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dlm Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Anfal: 75)
menerangkan tentang hak waris dzawil arham (karib kerabat) yang bukan ashhabul furudh & bukan pula ‘ashabah. Akan tetapi ayat ini bukan sebagai nash dlm permasalahan waris. Lebih dari itu, para ulama berbeda pendapat tentang waris dzawil arham (karib kerabat) tersebut.”7 (Tashilul Faraidh, hal. 7-9)

1 Kelengkapan ayat & artinya bisa dilihat pada pembahasan yang telah lalu ‘Dasar Pijakan Ilmu Al-Faraidh’.
2 Lihat kembali maknanya pada pembahasan ‘Bentuk Perwarisan dlm Hukum Waris Islam’.
3 Menurut hemat kami –wallahu a’lam– dlm kondisi semacam ini bapak masih mendapatkan sisa waris, dgn rincian sebagai berikut; anak-anak perempuan mendapat 2/3 karena jumlah mereka lebih dari satu, ibu mendapat 1/6 karena ada anak-anak si mayit, sedangkan bapak sebagai ‘ashabah. Setelah dihitung dgn pokok masalah (ashlul mas’alah) yaitu 6, maka anak-anak perempuan mendapat 4, ibu mendapat 1 & sisanya 1 utk bapak.

4 Kelengkapan ayat & artinya bisa dilihat pada pembahasan yang telah lalu ‘Dasar Pijakan Ilmu Al-Faraidh’.
5 Kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa mempunyai bapak & anak.
6 Kelengkapan ayat & artinya bisa dilihat pada pembahasan yang telah lalu ‘Dasar Pijakan Ilmu Al-Faraidh’.
7 Untuk mengetahui lebih jelas tentang dzawil arham & permasalahan warisnya, silakan membaca pembahasan berikutnya ‘Kasus-Kasus Seputar Waris’.
Sumber: www.asysyariah.com Majalah AsySyariah Edisi 047

Under Category Uncategorized