Akhlak Mulia

Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunnah, Menghindari Bid’ah

Home > Uncategorized > Asma’ Bintu ‘Umais Sinar Islam

Asma’ Bintu ‘Umais Sinar Islam

ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman Anisah bintu ‘Imran
 
Sebuah kehidupan yang dilingkupi kemuliaan. Bersaudara dgn para shahabiyah yang mulia, bersanding dgn suami-suami yang mulia, lahir dari rahimnya anak-anak yang mulia. Dia adalah salah satu ahlus safinah yang mengarungi lautan utk menggapai kemuliaan dua hijrah, menuju bumi Habasyah & menuju Rasul-Nya yang mulia.
Dialah Asma` bintu Umais bin Ma’d bin Taim bin Al-Harits bin Ka’b bin Malik bin Quhafah bin ‘Amir bin Rabi’ah bin ‘Amir bin Mu’awiyah bin Zaid bin Malik bin Nasr bin Wahbillah bin Syahran bin ‘Afras bin Aftal Al-Khats’amiyah x. Berkunyah dgn Ummu ‘Abdillah. Ibunya bernama Hind bintu ‘Auf bin Zuhair bin Al-Harits bin Kinanah. Saudari-saudari seibunya adalah wanita-wanita yang mulia, Maimunah bintu Al-Harits x, istri Rasulullah SAW, Lubabah Ummul Fadhl x, istri Al-’Abbas bin ‘Abdil Muththalib z, Lubabah Ash-Shughra x, ibu Khalid ibnul Walid z.
Asma’ bintu Umais x termasuk deretan para shahabat yang bersegera menyambut sinar Islam. Dia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW memasuki rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di Makkah. Dia pun berbai’at kepada beliau n.
Saat para shahabat bertolak ke negeri Habasyah dgn membawa keimanan mereka, Asma’ bintu Umais bersama suaminya, Ja’far bin Abi Thalib z, pun berangkat. Di negeri inilah lahir putra-putra Ja’far bin Abi Thalib: ‘Abdullah, Muhammad, & ‘Aun.
Berbilang tahun mereka tinggal di Habasyah, memenuhi perintah Rasulullah SAW. Tahun ketujuh hijriyah, para shahabat yang berada di Habasyah menyusul para shahabat yang lain hijrah ke Madinah, berdampingan dgn Rasulullah SAW. Mereka tiba bertepatan dgn hari-hari kemenangan kaum muslimin atas benteng Khaibar milik Yahudi.
Rasulullah SAW sangat gembira menyambut kedatangan mereka. Ketika bertemu dgn Ja’far bin Abi Thalib, beliau pun mencium keningnya sembari berkata, “Demi Allah, aku tak tahu mana yang lebih menggembirakanku, kemenangan Khaibar atau kedatangan Ja’far.”
Setelah kedatangannya di Madinah, Asma` berkunjung pada Hafshah bintu ‘Umar c, istri Rasulullah SAW. Saat itu ‘Umar ibnul Khaththab z masuk, sementara Asma` tengah berada di sisi Hafshah. Ketika melihatnya, ‘Umar pun bertanya pada putrinya, “Siapa ini?” Hafshah menjawab, “Asma` bintu Umais.” ”Inikah wanita yang datang dari Habasyah? Inikah wanita yang mengarungi lautan?” tanya ‘Umar lagi. “Ya,” jawab Asma`. “Kami telah mendahului kalian berhijrah. Kami lebih berhak atas Rasulullah SAW,” kata ‘Umar.
Asma` pun marah mendengar perkataan ‘Umar. “Tidak, demi Allah, wahai ‘Umar!” sahutnya, “Dulu kalian berdampingan dgn Rasulullah SAW memberi makan orang-orang yang lapar di antara kalian, & memberi nasihat pada orang-orang yang bodoh, sementara kami jauh di negeri asing, di Habasyah. Itu semua kami lakukan karena Allah I & karena Rasul-Nya. Demi Allah, aku tak akan makan sesuap pun & tak akan minum seteguk pun sampai kuceritakan ucapanmu kepada Rasulullah SAW!”
Di hadapan Rasulullah SAW Asma` mengadukan ucapan ‘Umar ibnul Khaththab z. Beliau n berkata, “Tidak ada yang lebih berhak atasku daripada kalian. Dia & shahabat-shahabatku yang lain memiliki satu kali hijrah, sementara kalian memiliki dua hijrah.”
Selang beberapa waktu mereka menetap di Madinah. Tahun ke-8 setelah hijrah, seruan perang Mu`tah bergema. Ja’far bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin menggantikan Zaid bin Haritsah yang gugur dlm pertempuran itu. Namun Allah I berkehendak, Ja’far gugur pula dlm peperangan itu. Di bagian depan jasadnya didapati lebih dari empat puluh tikaman.
Pagi itu, Asma` tengah melakukan peker-jaan rumahnya seperti biasa, menyamak kulit, membuat adonan makanan. Asma` pun me-manggil anak-anaknya lalu membasuh wajah mereka & meminyaki rambut mereka. Ketika itulah Rasulullah SAW datang menemuinya sambil berkata, “Wahai Asma`, bawa kemari anak-anak Ja’far!” Asma` pun membawa mereka menemui Rasulullah SAW. Beliau segera memeluk & mengecup mereka, lalu mengalirlah air mata beliau. Beliau menangis.
Asma` menerka akan terjadinya sesuatu, “Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ? Apakah telah sampai padamu suatu berita tentang Ja’far & teman-temannya?” “Ya,” jawab beliau, “Dia telah gugur hari ini.” Mendengar itu, Asma` bangkit sambil menjerit. Para wanita pun berkumpul di sekeliling Asma`.    Kemudian Rasulullah SAW beranjak pergi utk menemui putrinya, Fathimahx, agar membuatkan makanan utk keluarga Ja’far yang tengah tenggelam dlm kedukaan.
Sepeninggal Ja’far, Asma` bintu Umais x menikah dgn Abu Bakr Ash-Shiddiq z. Lahir dari pernikahan ini Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq di Dzul Hulaifah, ketika Asma` bersama suaminya menunaikan haji wada’.
Asma` tetap mendampingi Abu Bakr Ash-Shiddiq z hingga akhir hayat suaminya. Sebelum wafat, Abu Bakr berpesan agar jasadnya dimandikan oleh Asma` bintu Umais, & bila dia merasa berat, hendaklah dibantu oleh putranya, ‘Abdurrahman bin Abi Bakr. Demikianlah, Asma` menunaikan pesan suaminya dgn baik. Dia memandikan jasad Abu Bakr di pagi yang teramat dingin. Saat itu, dia sedang berpuasa. Asma` pun bertanya kepada orang-orang yang hadir kala itu dari kalangan Muhajirin, “Aku sedang berpuasa, sementara ini hari yang teramat dingin. Apakah aku harus mandi?” “Tidak,” jawab mereka.1
Ketika ‘Umar ibnul Khaththab z memegang khilafah sepeninggal Abu Bakr z, dia menetapkan pemberian utk Asma` bintu ‘Umais sebesar seribu dirham.
Tak lama Asma`menyendiri, karena seorang shahabat yang mulia, ‘Ali bin Abi Thalib z, datang meminang dirinya. Menikahlah Asma` dgn ‘Ali bin Abi Thalib, & Allah I anugerahkan putra bernama Yahya & ‘Aun.
Suatu hari, kedua putra Asma` dari sua-minya yang terdahulu, Muhammad bin Ja’far & Muhammad bin Abi Bakr, saling bertikai. Masing-masing mengatakan, “Aku lebih mulia darimu! Ayahku pun lebih baik dari ayahmu!” ‘Ali bin Abi Thalib yang melihat pertikaian itu berkata kepada istrinya, “Leraikanlah perti-kaian mereka, wahai Asma`!” Asma` pun melerai keduanya dgn mengatakan, “Aku tak pernah melihat pemuda Arab yang lebih baik daripada Ja’far, & aku pun tak pernah melihat seorang tua yang lebih baik daripada Abu Bakr.” Berhentilah perselisihan mereka.
Mendengar perkataan Asma`, ‘Ali memandang Asma` sambil berkata, “Engkau tak menyisakan sedikit pun untukku….”
Sepanjang kehidupannya bersama Rasulullah SAW, dia meriwayatkan ilmu dari beliau n. Sepeninggal beliau, berbilang banyaknya orang yang mengambil riwayat darinya. Kehidupan yang berkilau dgn kemuliaan dari sisi Rabbnya U.
Asma` bintu Umais, semoga Allah I meridhainya….
Sumber Bacaan:
Al-Ishabah, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (7/489-490)
Al-Isti’ab, karya Al-Imam Ibnu ‘Abdil Barr (4/1784-1787)
Ath-Thabaqatul Kubra, karya Al-Imam Ibnu Sa’d (8/280-284)
Siyar A’lamin Nubala`, karya Al-Imam Adz-Dzahabi (2/282-287), (27/82-83,126,129-130)
Tahdzibul Kamal, karya Al-Imam Al-Mizzi (3/126-127)

1 Kisah Abu Bakr berpesan kepada Asma` utk memandikan jenazahnya ini, didhaifkan oleh An-Nawawi dlm Al-Majmu’ (5/113) & juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dlm Tamamul Minnah (hal. 121) serta Al-Irwa` (no. 696). -ed

Sumber: www.asysyariah.com Majalah AsySyariah Edisi 020

Under Category Uncategorized